OMIPs چیست

طی دو دهه اخیر پیشرفت های چشم گیری در قابلیت ها سنجش چندپارامتری در فلوسیتومتری و میکروسکوپ فلورسانس صورت گرفته است. برای مثال دستگاههایی تولید شده اند که قادر به ارزیابی ۱۸ فلوروکروم بصورت همزمان می باشند همچنین شرکت های سازنده آنتی بادی و محلول های مورد نیاز نیز کونژوگه های لازم جهت رسیدن به این هدف را تولید می کنند.

با این حال، طراحی و بهینه سازی پنل های چند رنگ فلوسیتومتری کاری زمان بر و پر چالش است. موارد بسیاری در امر بایستی در نظر گرفته شود از جمله تیتراسیون هر ماده، انتخاب بهترین ترکیب  فلورکروم ها (کونژوگه شده به آنتی بادی) و فائق آمدن بر کاهش حساسیت ارزیابی که در این پنل ها ممکن است رخ دهد.

لذا وجود مکانیسم واحد و ثابت شده که از طریق آن اطلاعات پنل های ایمونوفلورسانس در آزمایشگاه های مختلف به اشتراک گذاشته شود ضروری به نظر می رسد. به این منظور از سال ۲۰۱۰ در مجله “Cytometry A” مقالاتی تحت عنوان پنل های ایمونوفلورسانس چندرنگ بهینه سازی شده : ‘‘Optimized Multicolor Immunofluorescence Panel’’ (OMIP)  به چاپ رسیده است.

هدف از انتشار این مقالات عبارتست از: کاستن زمان طراحی برای محققانی که همان پنل یا مشابه آن را استفاده می کنند، فراهم کردن شرایط برای خلق OMIP های جدید، مهیا کردن مکانیسمی برای انتساب این پنل ها به طراحان آن از طریق citation این مقالات.

بطور خلاصه در هر OMIP موارد زیر باید لحاظ شود:

۱-باید مشتمل بر ۵ رنگ یا بیشتر باشد.

۲-کاملا بررسی شده و بهینه شده باشد.

۳ OMIP – نبایستی بسط مختصر یه پنل به چاپ رسیده باشد.

۴-تمام مواد مورد استفاده بایستی در دسترس عموم( بصورت تجاری یا پروتکل تهیه آن) باشد.

۵- مقاله OMIP بیش از سه نویسنده نداشته باشد.

به منظور استفاده محققان و علاقمندان OMIP های مختلف که با شماره گذاری مشخص می شوند در سایت ما بارگذاری و در دسترس قرار می گیرد.

مقدمه و معرفی OMIPs

طی دو دهه اخیر پیشرفت های چشم گیری در قابلیت ها سنجش چندپارامتری در فلوسیتومتری و میکروسکوپ فلورسانس صورت گرفته است. برای مثال دستگاههایی تولید شده اند که قادر به ارزیابی ۱۸ فلوروکروم بصورت همزمان می باشند همچنین شرکت های سازنده آنتی بادی و محلول های مورد نیاز نیز کونژوگه های لازم جهت رسیدن به این هدف را تولید می کنند.

با این حال، طراحی و بهینه سازی پنل های چند رنگ فلوسیتومتری کاری زمان بر و پر چالش است. موارد بسیاری در امر بایستی در نظر گرفته شود از جمله تیتراسیون هر ماده، انتخاب بهترین ترکیب  فلورکروم ها (کونژوگه شده به آنتی بادی) و فائق آمدن بر کاهش حساسیت ارزیابی که در این پنل ها ممکن است رخ دهد.

لذا وجود مکانیسم واحد و ثابت شده که از طریق آن اطلاعات پنل های ایمونوفلورسانس در آزمایشگاه های مختلف به اشتراک گذاشته شود ضروری به نظر می رسد. به این منظور از سال ۲۰۱۰ در مجله “Cytometry A” مقالاتی تحت عنوان پنل های ایمونوفلورسانس چندرنگ بهینه سازی شده : ‘‘Optimized Multicolor Immunofluorescence Panel’’ (OMIP)  به چاپ رسیده است.

هدف از انتشار این مقالات عبارتست از: کاستن زمان طراحی برای محققانی که همان پنل یا مشابه آن را استفاده می کنند، فراهم کردن شرایط برای خلق OMIP های جدید، مهیا کردن مکانیسمی برای انتساب این پنل ها به طراحان آن از طریق citation این مقالات.

بطور خلاصه در هر OMIP موارد زیر باید لحاظ شود:

۱-باید مشتمل بر ۵ رنگ یا بیشتر باشد.

۲-کاملا بررسی شده و بهینه شده باشد.

۳ OMIP – نبایستی بسط مختصر یه پنل به چاپ رسیده باشد.

۴-تمام مواد مورد استفاده بایستی در دسترس عموم( بصورت تجاری یا پروتکل تهیه آن) باشد.

۵- مقاله OMIP بیش از سه نویسنده نداشته باشد.

به منظور استفاده محققان و علاقمندان OMIP های مختلف که با شماره گذاری مشخص می شوند در سایت ما بارگذاری و در دسترس قرار می گیرد.

OMIP-001

The present panel was optimized for the evaluation of
CD4
1 and CD81 T-cell responses to various HIV-1–derived
peptide pools in peripheral blood mononuclear cells (PBMC)
from HIV-1
1 individuals with differences in clinical progression. It works well with cryopreserved PBMC, and we have
observed similar results with fresh specimens. Other tissue
types have not been tested