کارگاه فلوسایتومتری_مقدماتی (تئوری و عملی)

۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۷

کارگاه پاییزه فلوسایتومتری_مقدماتی (تئوری و عملی)
۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷