در حال حاضر در شرکت سبا تست های زیر انجام می پذیرد

  1. بررسی مارکر های سطح سلولی
  2. بررسی مارکرها و پروتئین های داخل سلولی
  3. بررسی آپوپتوز سلول
  4. بررسی چرخه سلولی
  5. ارزیابی ROS داخل سلولی
  6. تعیین هویت سلول های بنیادی مزانشیمی