فلوروکروم ها

رنگ های شیمیایی هستند که برای شناسایی مارکر مورد نظر به تنهایی یا به صورت کونژوگه با آنتی بادی به سوسپانسیون سلولی اضافه می شوند. این رنگ ها انرژی نورانی را در طول موج خاصی گرفته و تحریک می شوند (Exicitation) و این انرژی را با طول موج بلندتری منتشر می کنند (Emission).

 

اصول فلورسنت

مواد خاص بیولوژیک دارای توانایی جذب نوری با طول موج خاصی هستند، این خاصیت الکترون ها را از حالت انرژی پایین به وضعیتی با انرژی بالاتر تحریک می کند. در نهایت از دست دادن انرژی بصورت نور فلورسانس منتشر می شود که می تواند توسط یک فلوسایتومتر آشکار سازی شود.

در زیر توضیحات اصول فلورسنت نشان داده شده است.

 

۱) الکترون توسط منبع نور تحریک می شود.

۲) الکترون سطح انرژی بالایی را بدست می آورد.

۳) از کاهش انرژی در حد نانو ثانیه رخ می دهد.

۴) کاهش انرژی به صورت نور فلورسانت در یک طول موج بالاتر مشاهده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع فلوروکروم ها

آنها در ۴ دسته قرار می گیرند:

  • رنگ های ارگانیک مانند FITC، Alexa Flour
  • رنگ های پروتئینی مانند APC، PE
  • رنگ های اتصالی یا تاندم (tandem) مانند PE-CY5.5،APC-CY7
  • رنگ های نانوکریستال مانند Qdot

انتخاب فلوروکروم ها متاثر از عملکرد،  طول موج تحریکی و در دسترس بودن یک لیزر مناسب می باشد. ممکن است که سنجش ویژگی های فیزیکی مانند اندازه ، شکل و پیچیدگی داخلی و هر یک از اجزای سلولی یا عملکرد آن که بتواند توسط یک ترکیب فلورسنت آشکار شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کاربردهای فلوسیتومتری متعدد هستند و این امر منجر به استفاده گسترده از این ابزار در زمینه های بیولوژیکی و پزشکی  شده است.

جدول فلوروکروم ها