۱-جهت فیکس کردن، به آرامی اتانول سرد ۷۰ درصد را به سلول ها(حدود۱۰۶*۱ سلول ) اضافه کنید.همزمان سلول ها را ورتکس کنید و در ۴ درجه سانتی گراد حداقل ۲ ساعت قرار دهید.

۲-سلول ها به مدت ۵ دقیقه در ۵۰۰g سانتریفوژ کنید.رسوب سلولی را در PBS حاوی ۲  درصد FBS  حل کنید.

۳-به سلول ها ۱۰۰ میکرولیتر محلول RNase A اضافه کنید. ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید.

۴-به سلولها ۲۰-۵ میکرولیتر PI اضافه کنید و ۳۰ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی قرار دهید.

۵-نمونه ها را بادستگاه فلوسیتومتری خوانش کنید.

*از سرعت پایین (کمتر از۵۰۰event/sec) در خوانش استفاده کنید.

*چرخه سلولی را در کانال مربوطه(FL2  یا FL3) با استفاده از مقیاس خطی و تنظیمات مناسب مشاهده کنید.

*برای گیت کردن سلولهای تکی و جدا کردن آنها از سلول های به هم چسبیده و دوتایی از پارمترهای pulse width در کنارpulse area استفاده کنید.که دراینجا pulse مربوط به کانالی است که در آن PI خوانش می گردد.