۱-محلول ۱X بافر اتصال انکسین(Annexin-binding buffer) را آماده کنید.

۲-سلول ها را پس از جداسازی از فلاسک یا پلیت کشت ( توسط تریپسین یا سایر محلولهای مناسب ) در PBS یک بار شستشو دهید(۵ دقیقه ۳۰۰g).

۲- مایع رویی را دور ریخته و سلول ها را در ۱۰۰ میکرولیتر بافر اتصال انکسین به سلول ها اضافه کنید(حدود۱۰۶*۱ سلول).

۳-انکسین V و PI را ( بر اساس میزان مشخص شده در کیت) اضافه کنید. به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی قرار دهید.

۴-به لوله ها ۴۰۰ میکرولیتر بافر اتصال اضافه کنید و با دستگاه خوانش را انجام دهید.

 

*لوله کنترل منفی: از سلول های کشت شده در غیاب عامل القای آپوپتوز استفاده کنید.

*لوله کنترل مثبت: از روش القای آپوپتوز استفاده کنید، برای مثال ۲۰ دقیقه سلول ها را در ۵۵ درجه سانتی گراد قراد دهید. از آنجا که این روش آپوپتوز زیادی در سلول ها القا می کند می توانید نمونه کنترل منفی را با این نمونه مخلوط کرده تا جمعیتهای زنده و سالم  از آپوپتوز شده ها متمایز گردند و همزمان هردو مشاهده شوند.