رنگ آمیزی سطح سلولی:

۱-آماده سازی سلول های مورد آزمایش . به نحوی که  غلظت سلول ها در حدود ۱۰۶*۱ سلول در ۵۰ میکرولیتر ( محلول در بافر رنگ آمیزی یا staining buffer : با فرمول  PBS   حاوی ۱ درصد FBS همرا با ۰٫۰۱درصد سدیم آزاید) باشد. در صورت لزوم برای حذف اتصالات غیر اختصاصی آنتی بادی از بلاکر ها استفاده می شود ( نظیر سرم نرمال یا BSA). به این صورت که ۱۰ دقیقه قبل از رنگ آمیزی، به  سلول ها اضافه می گردد.

۲- آنتی بادی های کونژوگه با فلورسنت را به سلول ها اضافه کنید. (میزان مناسب آنتی بادی را با تیتراسیون می توان تعیین کرد) و ۳۰ دقیقه در ۴ درجه سانتی گراد و در تاریکی قرار دهید.

۳-بعد از انکوباسیون به منظور حذف آنتی بادی اضافی محلول، یک میلی لیتر staining buffer به سلول ها اضافه کرده و به مدت ۵ دقیقه در دور g 300  سانتریفوژ کنید.سپس مایع رویی را به دقت خارج کنید.( در صورت لزوم مرحله شتستشو تکرار شود)

۴-رسوب سلولی را در ۵۰۰ میکرولیتر staining buffer حل کنید و نمونه را با دستگاه خوانش کنید. در صورتیکه که سلول ها در زمان دیگری خوانش می شوند به رسوب سلولی را در PBS حاوی پارافرمالدهید (با غلظت حدود ۵/۰ تا ۲ درصد) حل نمائید و تا زمان خوانش در یخچال نگهداری کنید.