رنگ آمیزی داخل سلولی:

در رنگ آمیزی داخل سلولی محلول های زیر مورد نیاز است:

-محلول فیکس کننده: بصورت تجاری قابل تهیه است. در ضمن می توان از پودر پارافرمالدهید این محلول را ساخت ( به دستورالعمل ساخت محلول فیکس کننده مراجع کنید).

-محلول نفوذپذیر کننده(permeabilization buffer): بصورت تجاری قابل تهیه است. در ضمن می توان در آزمایشگاه تهیه نمود( به دستورالعمل ساخت محلول نفوذپذیر کننده مراجعه کنید)

 

۱-به هر لوله در حدود  ۱۰۶*۱ سلول در ۵۰ میکرولیتر اضافه کنید.(در صورتیکه در روند کار، رنگ آمیزی سطح سلولی نیز مد نظر است، ابتدا طبق پروتکل مربوطه رنگ آمیزی سطحی را انجام دهید سپس مرحله رنگ آمیزی داخل سلولی را پیش ببرید) .به سلولها ۵۰۰ میکرولیتر محلول فیکس کننده اضافه کنید. ۲۰ دقیقه در تاریکی و  دمای اتاق قرار دهید.

 

۲-لوله ها را به مدت ۵ دقیقه در ۳۰۰g سانتریفوژ کنید. سپس محلول رویی را دور بریزید.

۳-به رسوب سلولی ۲۰۰ میکرولیتر محلول نفوذپذیر کننده اضافه کنید و سوسپانسیون کنید. سلول ها را شستشو داده (۵ دقیقه در ۳۰۰g) و محلول رویی را خارج کنید.

۴-  مرحله ۳ را تکرار کنید.

۵- رسوب سلولی را در باقیمانده محلول نفوذپذیر کننده سوسپانسیون کنید و آنتی بادی های داخل سلولی کونژوگه فلورسنت را به سلول ها اضافه کنید و ۲۰ دقیقه در تاریکی و دمای اتاق قرار دهید.

۶- به لوله های حاوی سلول ۵۰۰ میکرولیتر محلول نفوذپذیر کننده اضافه کرده و شستشو دهید(۵ دقیقه در ۳۰۰g). محلول رویی را خارج کنید.

۷- رسوب سلولی را در ۵۰۰ میکرولیتر staining buffer  حل کرده و با دستگاه خوانش کنید.