اگزوزوم ها وزیکول های غشا دار ترشحی هستند که می توانند ادنازه ای بین ۴۰-۱۰۰ nm داشته باشند. ساختار غشا و ویژگی های بیوشیمیایی اگزوزوم ها مشابه با غشای پلاسمایی سلولی است که از آن ترشح شده اند. لذا ملکول های MHC I, MHC II, CD86، اینتگرین، انکسین و CD63, CD81, CD82 و CD9 از جمله آنتی ژن های سطحی اگزوزوم ها می باشند. اگزوزوم ها را می توان به وسیله سانتریفیوژ افتراقی، کیت های اختصاصی جداسازی و بیدهای در دسترس، جداسازی نمود. معمولا با استفاده از فلوسیتومتری از مارکرهای سطحی CD63, CD9، و CD9, CD81  استفاده می شود.

 

 

 

Exosomes were labeled with CD9-APC and CD63-FITC and analysed on BD Aria IIIu sorter. Forward scatter (FSC) vs Side Scatter (SSC) paprameters were turned to log and threshold set to 200 on FSC and SSC A). A CD9 dot-plot clearly showed single CD9 and CD63 populations with a low percentage double positive populations Courtes of G Metcalf, Prof D Sheer & Dr Wasrnes, Center for Neuroscience, Trauma & the flow Cytometry Core Facility, Blizard Institue, Queen Mary London Uiversity, London UK.