در حال حاضر در شرکت سبا آنتی بادی های زیر جهت ارائه خدمت به پژوهشگران و مراجعین محترم موجود می باشد.

 

 

لیست آنتی بادی های ارزیابی سلولهای دندریتیک انسانی و موشی: